Principal Investigator

Postdoctoral researcher
    Debashis Sahu

Student research assistant
    Keiji Sakakibara

Secretary 
    Atsuko Fujimoto
Previous staff
    Xinqian Li (postdoc researcher)
    Koichi Oyakawa (student assistant)
    Kotaro Uzawa (student assistant)
    Guoxi Zhang (summer student)
    Atsushi Yamashiro (technician)
    Mamoru Takahashi (technician, Tohoku U)